การปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศอื่นๆ

การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนั้น ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานการจัดการศึกษาที่กำหนดในการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ คือผู้เรียนจะต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ตรงตามเป้าหมายการเรียนรู้ ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จึงมีบทบาสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นจะต้องบูรณาการภารกิจของการวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้

การกำหนดหลักสูตรที่ดี

ก็จะเป็นเสมือนแสงไฟที่ส่องทางไปสู่ความสำเร็จของบุคคลที่เดินตามแสไฟที่ส่องนำทางนี้ แสงไฟจึงต้องส่องแสงไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาคน มิใช่ส่องไปแบบไร้ทิศทาง อย่างไรก็ตามหลักสูตรต้องเป็นที่เข้าใจได้สำหรับผู้ใช้หลักสูตรต้องมีความเป็นเหตุเป็นผล มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพัน และมีความกลมกลืนทั้งในส่วนของวิชาเดียวกันที่สอนในชั้นที่ต่างระดับกันที่เรียกว่า การกลมกลืนและเกี่ยวพันในแนวตั้ง และในส่วนของวิชาที่ต่างกัน แต่สอนในระดับเดียวกัน คือในแนวนอน รวมถึงความเกี่ยวพันกับโครงสร้างและความต้องการของสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ของการเรียนรู้อย่างแท้จริงในชีวิตประจำวัน

การศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตคนให้รับใช้สังคมเท่านั้น เนื่องจากหลักสูตรที่จัดทำออกมาไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชนบท ทำให้คนเหล่านั้นก้าวจากสังคมชนบทไปตั้งหลักแหล่งในสังคมเมืองแทนที่จะกลับไปพัฒนาท้องถิ่นตนเอง ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่มีการจัดระบบการศึกษาไทยการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาถ้าเปลี่ยนแปลงโดยยึดถือแต่ โรงเรียน ครู นักเรียน และเนื้อหาวิชาเป็นหลักโดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมอื่นอย่างเท่าเทียม ถ้าการศึกษาไทยยังเป็นเช่นนี้ผลเสียจะเกิดต่อนักเรียน จิตสำนึกความเป็นครู และสังคม นักเรียนจะกลายเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ปฎิบัติไม่ได้เนื่องจากเข้าไปไม่ถึงปัญหาที่แท้จริงหลักสูตรยังคงเน้นการวัดผลให้นักเรียนจดจำเนื้อหา

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของสถานศึกษา เช่น ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการทำให้กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาดำเนินไปได้ด้วยดี คือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะต้องระดมสรรพกำลังบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่ ผู้สอน ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา และชุมชน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เพื่อกำหนดทิศทางหรือวิสัยทัศน์ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผน การนิเทศติดตามผล และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และวิธีการสอนที่ดีขึ้น จากรายงานการศึกษาด้านมัลติมีเดียของสถาบันแห่งชาติในประเทศญี่ปุ่น ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า การตอบรับของนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เพิ่มขึ้นจากการผสมผสานเข้าไปในหลักสูตรซึ่งมีความสำคัญ และมีผลกระทบในด้านบวกต่อความสำเร็จของนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของ “ความรู้ ความเข้าใจ” “ทักษะการปฏิบัติ” และ “ทักษะการนำเสนอ”

การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปในการศึกษา นับว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้สอน /ผู้บริหารการศึกษาในโลก อย่างไรก็ตาม การที่ครูไม่สามารถใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ทำให้เวลาและเงินที่เสียไปกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์ ในกรณีที่ผู้สอนมีงบประมาณจำกัด การมองหาเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีสมรรถนะโดดเด่น และราคาไม่แพงจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาเป็นอันดับแรก.

ดังนั้นมาเริ่มใช้เทคโนโลยีสานสนเทศในการศึกษาด้วยเครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ / Document Camera กันดีกว่า ท่านจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการเรียนรู้การใช้เครื่องถ่ายทอดภาพสามมิติ เพราะเป็นเครื่องที่ใช้งานแสนง่าย และยังสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย โปรดจำไว้เสมอว่า : ความเรียบง่ายดีที่สุด เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ไม่ได้นำมาสร้างผู้สอนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่มีไว้ให้ครูใช้สร้างสรรค์วิธีการเรียนรู้ภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ