การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

art_42247488ปัจจุบันพบว่านักเรียนที่ติดยาเสพติดประเภทต่างๆจะอยู่ในระหว่าง 13-18 ปี เรียนในระดับ ม.1-ม.3 และมีแนวโน้มว่าการใช้ยาเสพติดในหมู่นักเรียนหญิงจะเริ่มมีมากขึ้นเท่าๆกับนักเรียนชายในโรงเรียนต่างๆในระดับมัธยมศึกษาต้นๆ มักมีการใช้พวกสารระเหยและยากล่อมประสาทเป็นส่วนใหญ่ ในระดับการศึกษาสูงขึ้นจะมีการเสพยาที่ร้ายแรงมากขึ้น เช่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน และกัญชา ส่วนในมหาวิทยาลัยพบการเสพกัญชามากกว่าเฮโรอีน และมีการใช้ยานอนหลับและยาระงับประสาทอยู่บ้าง นักศึกษาชายมีการใช้ยาเสพติดชนิดต่างๆดังนี้คือ กัญชา ร้อยละ 30-40 สารระเหยร้อยละ 25-35 ยากระตุ้นร้อยละ 10-15 ฝิ่นร้อยละ 5-7 ยากล่อมประสาทร้อยละ 2-6 และเฮโรอีนร้อยละ 1-2 นอกนั้นเป็นเหล้า เบียร์ บุหรี่ ส่วนนักศึกษาหญิงมีอัตราการใช้ยาทุกชนิดน้อยกว่านักศึกษาชายมาก ยกเว้นสารระเหยซึ่งมีอัตราการใช้ในหมู่นักศึกษาหญิงถึงร้อยละ 29-36

นักเรียนซึ่งเป็นกำลังสำคัญระดับมันสมองของชาติในอนาคต ถ้าตกเป็นเหยื่อของอบายมุขก็ไม่อาจเป็นความหวังของชาติในอนาคตได้ ตรงกันข้ามกลับเป็นการเพิ่มภาระให้แก่สังคมอีกด้วย ดังนั้นโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถาบันพัฒนาบุคคลของชาติจึงมีหน้าที่โดยตรงต่อการพิจารณาและสกัดกั้นปัญหาอบายมุขมิให้เข้ามากล้ำกรายนักเรียนและในสถานศึกษาได้

มาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
1)ห้ามนักเรียนเสพสารเสพย์ติดและนำสารเสพย์ติดทุกชนิดเข้ามาในสถานศึกษา
2)จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
3)ให้ครูเวร ครูประจำชั้น ครูประจำวิชาทุกคน ตลอดจนนักการภารโรงมีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีการเสพ การนำสารเสพย์ติดเข้ามาในสถานศึกษาโดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องดำเนินการและรายงานผู้บริหารทุกครั้งเมื่อทราบ
4)ให้ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียนมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการประกันความปลอดภัยและโครงการโรงเรียนสีขาว
5)ให้มีคณะกรรมการนักเรียนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องและป้องกันสารเสพย์ติดในสถานศึกษาในรูปอาสาสมัคร
6)ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง นักเรียนในวันปฐมนิเทศปีละ 1 ครั้ง
7)เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพย์ติดมาปรึกษาหารือและหาแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหาร่วมกับวิทยาลัย
8)อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพย์ติดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9)ส่งนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเสพย์ติดไปบำบัดยังสถานบำบัดของรัฐ
10)ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการปราบปราบยาเสพย์ติดให้โทษ

กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กๆ

กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน มีดังนี้

1. กิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียน แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์สถานการณ์ หรือ ประสบการณ์ของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือ ศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตและ การดำเนินชีวิตในอนาคต

2. กิจรรมที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระทำกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ
ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิตดังนี้
2.1. ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง
2.2. ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เข้าใจผู้อื่น นำไปสู่การยอมรับความคิดเห็น ผู้อื่น รู้จักไตร่ตรอง ทำความเข้าใจและตรวจสอบตนเองทำให้เข้าใจตนเองและ เห็นใจผู้อื่น
2.3. ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทำงานมีความสำเร็จ ทำให้ได้รับคำชม เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม

การพัฒนาและเสิรมสร้างทักษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในอนาคตจึงเป็นภารกิจสำคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเสริมสร้างทักษะชีวิตให้มากที่สุด ทั้งใน 8 สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อันได้แก่กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมนักเรียน (กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมชมรม/ชุมชน) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์และกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะตามนโยบายของสถาน ศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาและเสริมสร้างทักษะชีวิตได้ทุกองค์ประกอบ ของทักษะชีวิต

การส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามแบบแผน

20140815104042ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย และอัจฉริยภาพของบรรพบุรุษของไทยที่ได้สร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรม และดำรงรักษาความเป็นเอกลักษณ์มาได้อย่างยาวนาน นำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน ในปัจจุบันภาษาไทยกำลังได้รับผลกระทบเชิงลบเป็นอย่างมากทั้งจากความเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ และความรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากในสังคมไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ผลกระทบดังกล่าวส่วนหนึ่งทำให้การใช้ภาษาไทยผิดเพี้ยนและเสื่อมลงอย่างน่าเสียดาย แม้ว่าภาษาเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตามยุคตามสมัย แต่การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไพเราะและเหมาะสม เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนไทยทุกยุคทุกสมัยจำเป็นจะต้องอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานให้ตกทอดไปถึงอนุชนรุ่นหลังของชาติ

เนื่องจากปัญหาการใช้ภาษาไทยมีมานานและยังคงมีอยู่ คือการใช้คำในภาษาต่างประเทศปะปนกับคำในภาษาไทยโดยไม่จำเป็น และใช้ด้วยความสนุกสนานเพื่อความเท่ เก๋ และสะใจ รวมถึงปัญหาการออกเสียงตัวควบตัวกล้ำ และที่เป็นปัญหาใหม่ คือ ปัญหาการประดิษฐ์คิดคำขึ้นใช้กันเองที่เริ่มแรกใช้กันอยู่เฉพาะวงการสังคมออนไลน์ แต่ทุกวันนี้ใช้ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งทางโทรศัพท์มือถือ หรือพิธีกรใช้กันในรายการต่างๆเหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติแม้แต่ในเอกสารราชการและการทำบันทึกประจำวันของตำรวจ ดังนั้นหากไม่มีการเตือนกันก็จะเห็นคำเหล่านี้กลายเป็นความถูกต้องขึ้นมาหรือหากจะใช้ควรอยู่ในเฉพาะโลกออกไลน์เท่านั้น ส่วนการแก้ปัญหาความคิดว่าครูผู้สอนทุกวิชาควรสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ภาษาไทยแก่เด็ก เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผน

คนไทยควรต้องรู้จักการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบแบบแผนและใช้ภาษาไทยให้อยู่ในกรอบ เพราะหากไม่ช่วยกันแล้วในอนาคตอาจเกิดความอับจนในถ้อยคำทางภาษา เกิดความฟุ้งเฟ้อ จนกระทั่งแตกสาขาพลิกแพลงออกไป ทำให้เกิดการใช้ภาษาพูดที่ผิด การอ่านที่เพี้ยนภาษาเขียนที่พิสดาร และหากมีคนกลุ่มหนึ่งสร้างกฎระเบียบแบบใหม่ขึ้นมาโดยคิดประดิษฐ์ถ้อยคำภาษาศัพท์แสงต่างๆตามกระแสโลกาภิวัฒน์ กระแสเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลง ที่ต่างทำทุกอย่างแข่งกับเวลา ความมักง่ายและทำตามอำเภอใจ ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่จู่โจมโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว จนยากต่อการสื่อสารและเข้าใจได้ ในที่สุดสังคมก็จะเกิดปัญหาความแตกแยกทางภาษา พูดจากันโดยต่างอ้างว่าใช้ภาษาไทยแต่สื่อสารกันไม่ได้ ซึ่งทุกวันนี้ก็เริ่มมีเค้าแล้ว เพียงแต่จำกัดอยู่ในแวดวงแคบๆที่รู้ว่าสนุกสนานดีแต่ถ้าวันหนึ่งปัญหานี้กลายเป็นกฎระเบียบของสังคมก็น่าจะส่งผลกระทบต่อการเมืองการปกครองและความมั่นคงของประเทศได้ในระยะยาว

การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

การเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 ไว้ว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำในการก่อตั้งสมาคมอาเซียน มีศักยภาพในการเป็นแกนนำในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็ง ภายใต้ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์เดียว เอกลักษณ์เดียว และประชาคมเดียว เพื่อความเจริญมั่นคงของประชากร ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ภายใต้การก่อตั้งนี้จะต้องยึดหลักสำคัญ คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน การศึกษานั้นจัดอยู่ในประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้ประชาคมด้านอื่นๆมีความเข้มแข็ง เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน

การเตรียมความพร้อมของการศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
1. การสร้างประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษา ให้ประเทศไทยเป็น Education Hub มี การเตรียมความพร้อมในด้านกรอบความคิด คือ แผนการศึกษาแห่งชาติ ที่จะมุ่งสร้างความตระหนักรู้ของคนไทยในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างคนไทยให้ เป็นคนของประชาคมอาเซียน พัฒนาสมรรถนะให้พร้อมจะอยู่ร่วมกันและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน การศึกษา โดยให้มีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการและจัดการศึกษา
2. ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนด้วยการศึกษาด้วยการสร้างความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อสื่อสารระหว่าง กันในประชาคมอาเซียน มีการเพิ่มครูที่จบการศึกษาด้านภาษาอังกฤษเข้าไปในทุกระดับชั้นการศึกษา เพื่อให้นักเรียนไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับอาสาสมัครเข้ามาสอนภาษาต่าง ประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศต่างๆเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกันของ ประเทศในประชาคม

ส่วนด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้น จะพัฒนาตามหลัก 3Nได้แก่ Ned Netโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ NEISศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา NLC ศูนย์ เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ความเอื้ออาทร โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ นักศึกษาที่จบจากอาชีวศึกษาจะต้องเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะการทำงานร่วมกันในประชาคมอาเซียน

ข่าวสารดีสำหรับสังคมไทยที่จะต้องเห็นค่าการศึกษา เพื่ออนาคตของประเทศ


เรื่องราวของการศึกษาในบ้านเมืองเราตอนนี้ เข้าขั้นวิกฤติไม่ว่าผมจะบรรยายที่ไหนจะไปเจอใคร ต่างก็มึนๆกันกับเรื่องราวของการศึกษาบ้านเรา ทั้งในมหาวิทยาลัย โรงเรียน หรือแม้คนในกระทรวงศึกษาธิการเองก็ตาม ท่านผู้บริหารการศึกษา ครูบาอาจารย์ ผู้ปกครอง รวมทั้งนักเรียนนักศึกษาของเรา ต่างก็รู้สึกว่าการศึกษาบ้านเรานี่มันแปลกๆ สำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ซึ่งมีหน้าที่ในการวัดผลการเรียนของนักเรียนทั้งประเทศ ประกาศคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบของนักเรียนเราแทบทุกวิชาในแต่ละช่วงชั้นตกต่ำลงมาตลอด ในขณะที่รัฐบาลเราจ่ายเงินลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มมาเรื่อยๆจนปีที่แล้วเราทุ่มงบประมาณ 5 แสนล้านบาท ให้กับการศึกษา จ่ายเงิน มีงบให้มาก แต่วัดผลที่ไรก็เศร้าใจ หรือการศึกษาบ้านเรา ตกต่ำลงเรื่อยๆจริงๆ ไทยเราขอร่วมสอบ PISA ซึ่งเป็นการวัดความรู้ความสามารถของนักเรียนทั้งประเทศในกลุ่มประเทศ OECD

การสอบแบบนี้ดี เพราะเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจจริงๆไม่ใช่การสอบแบบท่องจำครับ เนื่องมาจากจุดประสงค์ในการทำนั้นไม่ใช่การจัดทำเพื่อการแข่งขัน แต่เขาจัดทำเพื่อวัดผลและนำผลที่ได้ไปใช้การพัฒนาการศึกษา เพื่อคนในจะได้มีความรู้ความสามารถจริง(ต่างกันกับการสอบฟิสิกส์ คณิต เคมี ชีวะ โอลิมปิก ซึ่งเป็นการสอบแข่งขันกันเป็นรายคน) การสอบ PISA จัดโดยสุ่มให้นักเรียน ม.3 ทั้งประเทศของทุกประเทศที่เข้าร่วมสอบ ผลคือ ความสามารถในการเรียนรู้ ของนักเรียนเราน้อยมาก ความสามารถในทางคณิตศาสตร์ ต่ำระดับมาก ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ต่ำมากๆร่วมสอบมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกก็ต่ำเกือบที่สุดในโลก ครั้งหลังต่ำกว่าเดิม ความสามารถในการเรียนรู้ของเราอยู่ในกลุ่มท้ายๆของโลก หรือเป็นเพราะเราใช้การศึกษาภาคบังคับ คือบังคับให้เด็กเราเรียนเยอะมาก มากกว่าบรรดาชาติต่างๆในโลก

เด็กไทยเราใช้เวลาเรียนในห้องเรียนมากที่สุดในโลกนั่นอาจจะเป็นผลให้ เด็กเราเบื่อการเรียนและหยุดการเรียนรู้เมื่อคิดว่าจบการศึกษา หรือเป็นเพราะเราบังคับเขามากเกินไป ด้วยความเชื่อว่าการฝึกวินัยต้องใช้การบังคับ เราบังคับให้เขาตัดผมเกรียน ร้องเพลงชาติและใส่ชุดลูกเสือ โดยไม่เคยถามหรือสนใจความสมัครใจของเขาเลย อาจเป็นผลให้เด็กเราขาดวินัย(ในตนเอง) ขาดการฝึกวินัยที่มาจากควบคุมจิตใจของตนเอง อาจทำให้เด็กของเรา คิด น้อย เพราะเราไม่ได้ฝึกให้เขาคิด แต่ฝึกให้เขาให้เขาทำตาม สถิติต่างๆด้านสังคม น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราทำการศึกษา ผิดวิธีมานานแล้ว เด็กไทยท้องในวัยเรียนมากเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย นะครับ เด็กไทยขาดการอดทนอดกลั้น มีความอยากในวัตถุมากขึ้น อดทนน้อยลง และขาดจิตสำนึกในควาเป็นไทย

ทุกวันนี้เราจะเห็นปัญหาสังคมมากมายที่มาจากผลของการใช้การศึกษามาเป็นเครื่องมือ ในการแข่งขัน ถึงเวลารึยังที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ พ่อแม่และสังคมจีนได้บ่มเพราะฝึกฝนลูกหลานชาวจีนให้ขยัน อดทน และประหยัด เหล่านี้คือการศึกษา

วันนี้จีนกำลังจะก้าวสู้ประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งโลก แซงอเมริกา เพราะอัตราเงินออมของคนจีน สูงถึง 40 % ในขณะที่อัตราเงินออมของอเมริกัน ประมาณ 0% สังคมไทยขาดความรับผิดชอบที่ควรให้การศึกษากับประชาชน เห็นได้จากการที่เรากำลังปลูกฝังให้คนใช้เงินที่ยังไม่มีอยู่ นั่นคือ บัตรเครดิต และเงินกู้ส่วนบุคคล รถยนต์คันแรก ผ่อนไอโฟน ผ่อนท่องเที่ยว ดอกเบี้ย 0% และนั่นอาจทำให้อัตราเงินออมของไทยติดลบ ด้วยนโยบาย”แจกแหลก” นี่เอง เรากำลังปลูกฝั่งให้คนของเรา”รอของแรก” แทนที่จะฝึกให้ทำมาหากิน

ถึงเวลาที่จะเริ่มจัดโรงเรียนเพื่อผู้เรียนทำห้องเรียนให้มีความสุข เลิกเอาคะแนนมาเป็นเครื่องมือบังคับให้เด็กเรียน เลิกต้อนเด็กไปทำกิจกรรมที่เขาไม่อยากทำ หันมาสร้างความรักในงาน ส่งเสริมกิจกรรมดีๆที่เขาอยากทำ ให้มีส่วนในการคิด และฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง เลิกการสอนแบบท่องจำ แต่มุ่งเน้นให้เขาแสวงหาความรู้ ค้นคว้าและมีความสุขกับการอ่าน การหาข้อมูล เปิดพื้นที่ให้เขาแสดงออก รับฟังและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนให้น่าเรียน  การติดสินบน รับสินบน จนจะกลายเป็นวัฒนธรรมของชาติ ต้องโนรังเกลียด เหยียดหยามการก้มหัวให้อำนาจ ให้ตำแหน่งต้องหมดไป คนไทยทุกคนต้องมีศักดิ์ศรี ก้มหัวให้ความดีไม่ใช่ตำแหน่งปลอมๆ นี่คือหนึ่งใน”เป้าหมายการศึกษา”ที่สังคมต้องช่วยกัน